...

კომპანიის ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

სოციალური ქსელი


ეფექტური ორგანიზაციული სტრუქტურის მიზანია შექმნას სისტემა, რომელიც გაზრდის კომპანიის ეფექტურობას და პროდუქტიულობას. ეფექტური ორგანიზაციული სტრუქტურა აუმჯობესებს კომპანიის შედეგიანობას შემდეგი ძირითადი ფაქტორების მეშვეობით:

 • როლებისა და პასუხისმგებლობების სიცხადე: მკაფიოდ განსაზღვრული როლები და პასუხისმგებლობები ეხმარება თანამშრომლებს გააცნობიერონ თავიანთი მოვალეობები და პასუხისმგებლობები, ამცირებს თანაკვეთებს და კონფლიქტებს.
 • ეფექტური კომუნიკაცია: ეფექტური სტრუქტურა ხელს უწყობს სწორ და ეფექტურ კომუნიკაციას ორგანიზაციის შიგნით, როგორც ჰორიზონტალურად, ასევე ვერტიკალურად.
 • ოპტიმიზებული სამუშაო პროცესი: კარგად ჩამოყალიბებული სტრუქტურა აუმჯობესებს სამუშაო პროცესებს, აღმოფხვრის არასაჭირო ბიუროკრატიას და დაბრკოლებებს. ეს ზრდის პროდუქტიულობას და ამცირებს საოპერაციო ხარჯებს.
 • რესურსების განაწილება: ორგანიზაციული სტრუქტურის სტრატეგიულ მიზნებთან მორგებით, რესურსები, როგორიცაა ფინანსები, ადამიანური რესურსი და ტექნოლოგიები, შეიძლება ეფექტურად იყოს გამოყენებული ძირითადი ინიციატივებისა და მიზნების მხარდასაჭერად.
 • მოქნილობა და ადაპტაციის უნარი: ეფექტური და მოქნილი სტრუქტურა ეხმარება კომპანიას, მოერგოს ცვლილებებს როგორც შიდა, ისე გარე გარემოში.
 • თანამშრომლების ჩართულობა და კმაყოფილება: სტრუქტურა, რომელიც თანამშრომლებს უფლებამოსილებას ანიჭებს, უზრუნველყოფს ზრდისა და განვითარების შესაძლებლობებს და ხელს უწყობს პოზიტიურ სამუშაო კორპორატიულ კულტურას, ხელს უწყობს თანამშრომელთა ჩართულობისა და კმაყოფილებისა და მოტივაციის დონის ამაღლებას.
 • გადაწყვეტილების მიღება: უფლებამოსილების მკაფიო ხაზები და გადაწყვეტილების მიღების პროცესები, იძლევა მივიღოთ  უფრო სწრაფი და ეფექტური გადაწყვეტილებება, ეს კომპანიას ხდის უფრო მოქნილს, გამოწვევებზე და შესაძლებლობებზე რეაგირების კუთხით.

სტრუქტურა უნდა შეესაბამებოდეს ორგანიზაციის სტრატეგიულ მიზნებსა და ამოცანებს. მან ხელი უნდა შეუწყოს სტრატეგიული გეგმის შესრულებას იმის უზრუნველყოფით, რომ რესურსები გადანაწილდეს სტრატეგიულ და მნიშვნელოვან პრიორიტეტებზე. 

მთლიანობაში, ეფექტურმა ორგანიზაციულმა სტრუქტურამ ხელი უნდა შეუწყოს ჰარმონიას, ეფექტურობასა და სისწრაფეს, რაც ორგანიზაციას საშუალებას მისცემს მიაღწიოს თავის მიზნებს და განვითარდეს დინამიურ ბიზნეს გარემოში.

ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბების ეტაპები:

 1. ორგანიზაციის მიზნების განსაზღვრა;
 2. სამუშაოს და პროცესების ანალიზი;
 3. ძირითადი ფუნქციების და როლების განსაზღვრა;
 4. ორგანიზაციული სტრუქტურის ტიპის განსაზღვრა;
 5. ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ურთიერთობების ჩამოყალიბება;
 6. განყოფილებების და გუნდების ფორმირება;
 7. როლების და პასუხისმგებლობების განსაზღვრა;
 8. კომუნიკაციის არხების ჩამოყალიბება;
 9. ორგანიზაციული სტრუქტურის დანერგვა;
 10. ადაპტაცია და დახვეწა გრძელ ვადაში.

რას გთავაზობთ ჩვენ:

 • მოვახდენთ კომპანიის მიზნების და ძირითადი ბიზნეს პროცესების ანალიზს;
 • განვსაზღვრავთ საკვანძო როლებს;
 • შემოგთავაზებთ თქვენს მიზნებსა და ბიზნეს პროცესებზე მორგებულ ორგანიზაციულ სტრუქტურას;
 • განვსაზღვრავთ კომუნიკაციის არხებს როგორც გუნდებს შიგნით, ისე გუნდებს შორის;
 • ორგანიზაციული სტრუქტურის შესაბამისად შევიმუშავებთ სამუშაო აღწერილობებს.
 • მოვახდენთ დამკიცებული სტრუქტურის შესახებ კომუნიკაციას შესაბამის უფლებამოსილ პირებთან;
 • დაგეხმარებით ორგანიზაციული ცვლილებებთან დაკავშირებულ პროცესების მართვაში.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.