...

ორგანიზაციული განვითარება

სოციალური ქსელი


  • ორგანიზაციული კულტურა

    ორგანიზაციული კულტურა

    ორგანიზაციული კულტურა ნიშნავს საერთო ღირებულებებს, შეხედულებებს, ნორმებსა და წესებს, რომლებიც აყალიბებს ორგანიზაციის თანამშრომლების ქცევასა და დამოკიდებულებებს.

    გაიგე მეტი

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.