...

ლიდერობა

სოციალური ქსელი


ლიდერობის სიტუაციური თეორია მოიაზრებს რომ არ არსებობს ლიდერობის რომელიმე საუკეთესო სტილი. პირიქით მთლიანად დამოკიდებულია მოცემულ სიტუაციაზე და რა ტიპის ლიდერობა და სტრატეგია ერგება ყველაზე კარგად ამოცანას. თეორიის თანახმად, ყველაზე ეფექტური ლიდერები არიან ისინი ვისაც შეუძლია მოარგოს თავისი სტილი სიტუაციას და ეძებონ მითითებები როგორიცაა ამოცანის ტიპი, გუნდის ხასიათი და სხვა ფაქტორები რამაც შეიძლება შეიტანოს წვლილი საქმის გაკეთებაში.

ზოგადი ინფორმაცია ტრენინგზე:

ტრენინგის მიზანი

ტრენინგი მიზნად ისახავს გააცნოს მონაწილეებს უახლესი ლიტერატურა და პრაქტიკული ელემენტები, რომლებიც მათ პიროვნულ განვითარებაში, კარიერული წინსვლის დაგეგმვასა და ლიდერად ჩამოყალიბებაში დაეხმარება.


შინაარსი
 • დროისდა სივრცის მართვა;
 • ადამიანის ბუნება და პიროვნება;
 • ობიექტური თვითშეფასება;
 • ლიდერული პოტენციალი;
 • ლიდერთა ტიპები;
 • ძალაუფლება;
 • კომუნიკაცია;
 • გავლენა;
 • ქსელური ურთერთქმედება;
 • გლობალური ხედვა;
 • ადაპტაცია.

ტრენინგის გავლის შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ:

სხვების მოტივებისა და ქცევების შესწავლასა და რისკების თავიდან აცილებას, ძალაუფლების მოპოვებასა და გამოყენებას, ასევე საჭირო პროფესიონალური საკომუნიკაციო ქსელის შექმნასა და განვითარებას.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.